Käytämme sivustollamme evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseen sekä kävijäliikenteen tilastoimiseen. Voit hyväksyä tai kieltää evästeiden käytön.

PURO Financen Tietosuojaseloste

Me PURO Financella (”PURO”) olemme sitoutuneet suojelemaan oikeuksiasi ja pitämään henkilötietosi turvassa. Tässä tietosuojaselosteessa kerromme, miten keräämme, käytämme ja säilytämme henkilötietoja sekä miten luovutamme näitä tietoja kolmansille osapuolille. Kerromme tietosuojaselosteessa myös evästekäytännöistämme.

Tutustuthan tietosuojaselosteeseen huolellisesti. Käyttämällä sivustoamme hyväksyt henkilötietojesi käsittelyn tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla.

Pidätämme oikeuden muuttaa ja päivittää tietosuojaselostetta tarvittaessa. Kerromme tietosuojaselosteeseen tehtävistä olennaisista muutoksista näkyvällä tavalla, esimerkiksi nostamalla ne Ajankohtaista-palstalle.

1 Rekisterinpitäjä

PURO Finance Oy

Y-tunnus: 2771697-3

Osoite: Keilaniementie 1, 02150 Helsinki

Puhelinnumero: 020 730 6730

Sähköposti: tietosuoja@puro.finance

2 Rekisterin nimi

PURO Finance Oy:n asiakas- ja sijoittajarekisteri

3 Rekisteröityjen ryhmät

Henkilöllä/yrityksellä on/on ollut rekisterinpitäjään sopimussuhde tai hän/se on pyrkinyt sopimussuhteeseen rekisterinpitäjän kanssa esimerkiksi jättämällä lainahakemuksen tai yhteydenottopyynnön joko PURO Financen omien verkkosivujen tai PURO Financen kumppanien kanavien kautta tai olemalla sähköpostitse PURO Financeen yhteydessä; tai

Henkilö/yritys on osallistunut rekisterinpitäjän markkinointikampanjaan tai tilannut uutiskirjeen; taikka

Henkilön/yrityksen tietojen rekisteröinti johtuu lakiin perustuvasta rekisteröintivelvoitteesta.

4 Mitä henkilötietoja keräämme

Henkilötietoja kerätään useimmiten suoraan sinulta/yritykseltäsi tai PURO:n tuotteiden tai palveluiden käytöstä. Tarvitsemme toisinaan lisätietoja, jotta voimme pitää tiedot ajan tasalla tai varmistaa saamiemme tietojen oikeellisuuden.


Tiedot, joita keräämme suoraan sinulta:

- Perustiedot, kuten rekisteröidyn nimi, henkilötunnus/y-tunnus, postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, ammatti ja pankkitilitiedot. Yritysasiakkaan yhteyshenkilöiden ja omistajien henkilö- ja yhteystiedot, sekä tieto henkilön yhteydestä yritykseen.

- Lainsäädännön määrittelemät tuntemistiedot, kuten asiakkaan tunnistamiseksi sekä taloudellisen aseman ja poliittisen vaikutusvallan selvittämiseen kerätyt tiedot.

- Tulo- ja menotiedot sekä niiden todentamiseksi saadut asiakirjat. Yksityiskohtaiset tiedot yrityksen liiketaloudellisesta tilasta sekä laskutuksen rakenteesta.

- Palveluiden käytön yhteydessä kerättävät tiedot, kuten lainahakemukset ja hakemusten perusteella syntyneet lainasopimukset, suoramarkkinointikiellot sekä tiedot IP-osoitteista, päätelaitteille tehtävistä eväisteistä ja laskutuksesta ja perinnästä.

- Kommunikointiin liittyvät tiedot, kuten digitaalisten kanaviemme kautta lähettämäsi viestit sekä sähköpostit. Lisäksi tallennamme asiakaspalvelupuhelut liiketapahtumien varmentamiseksi ja asiakaspalvelumme laadun tarkkailemiseksi.


Tiedot, joita keräämme kolmansilta osapuolilta:

- Julkisesti saatavilla olevat tiedot viranomaisten rekistereistä, kuten väestörekisteristä, Verohallinnon rekisteristä, Patentti- ja rekisterihallituksen rekistereistä sekä Maanmittauslaitoksen rekistereistä.

- Luottotiedot luottotietorekistereistä.

- Pakotelistat (kansainvälisten järjestöjen kuten EU:n tai YK:n ylläpitämät listat).

5 Miten käytämme henkilötietojasi ja millä oikeusperusteilla

Käytämme henkilötietojasi, jotta voimme täyttää lakisääteiset ja sopimusten mukaiset velvollisuutemme ja jotta voimme tarjota sinulle neuvontaa ja palveluita.

Sopimusvelvoitteiden tai sopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttaminen

Henkilötietojen käsittelyn pääasiallinen tarkoitus on kerätä, käsitellä ja varmentaa henkilötiedot ennen tarjouksen tai sopimuksen tekemistä sekä dokumentoida, hallinnoida ja toteuttaa sopimuksen mukaiset tehtävät.

Esimerkkejä sopimuksen täytäntöön panemiseen liittyvistä tehtävistä:

- Lainahakemuksen käsittely ja lainapäätöksen tekeminen

- Laskutuksen ja perinnän hoitaminen

- Asiakaspalvelu sopimusaikana

- Oikeusvaateen mahdollinen laatiminen, esittäminen tai puolustaminen


Lakisääteinen velvollisuus

Sopimuksen täytäntöön panemisen lisäksi myös laissa, säännöksissä ja viranomaisten päätöksissä määriteltyjen velvollisuuksien noudattaminen edellyttää meiltä henkilötietojen käsittelyä.

Esimerkkejä lakisääteisistä velvoitteista:

- Henkilöllisyyden todentaminen

- Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen liittyvät toimenpiteet, kuten kysymykset poliittisesta vaikutusvallasta ja varojen käyttötarkoituksesta

- Kirjanpitosäädökset

- Viranomaisraportointi


Markkinointi ja asiakasanalyysit (oikeutettu etu)

Oikeutetut edut liittyvät liiketoiminnan toteuttamiseen ja hallinnointiin siten, että voimme tarjota asiakkaillemme parasta mahdollista palvelua sekä parhaan mahdollisen ja mahdollisimman turvallisen verkkosivustojemme ja palveluidemme käyttäjäkokemuksen. Tähän saattaa liittyä myös profilointia (ks. kohta Käyttäjäseuranta).

Oikeutetun edun perusteella voimme esimerkiksi lähettää sinulle ajankohtaista tietoa PURO Financesta, suoramarkkinointia vastaavista tuotteista ja lisäarvopalveluista sekä tallentaa asiakaspalvelupuhelut asiakaspalvelumme laadun varmentamiseksi ja kehittämiseksi.

6 Kenelle luovutamme henkilötietoja

Kolmannet osapuolet

Palveluiden tarjoaminen ja sopimuksien noudattaminen edellyttää henkilötietojesi luovuttamista. Esimerkiksi mahdollisessa maksuviivästystilanteessa voimme luovuttaa henkilötietojasi perintätoimistolle.

Olemme tehneet valittujen palveluntarjoajien kanssa sopimuksia, jotka sisältävät henkilötietojen käsittelyä puolestamme. Tällaisia sopimuksia on tehty esimerkiksi laskutus-, ylläpito-, palvelin- ja IT-tukipalveluita tarjoavien toimittajien (”henkilötietojen käsittelijät”) kanssa. Käytämme ainoastaan sellaisia henkilötietojen käsittelijöitä, jotka antavat riittävät takeet ja toteuttavat riittävät suojatoimet tietosuoja-asetuksen vaatimusten täyttämiseksi.

Luovutamme henkilötietoja myös viranomaisille siinä määrin kuin laki niin velvoittaa. Näihin viranomaisiin kuuluvat esimerkiksi vero-, poliisi-, täytäntöönpano- ja valvontaviranomaiset.


Tiedonsiirto kolmansiin maihin

Voimme joissakin tapauksissa siirtää henkilötietoja myös Euroopan talousalueen ulkopuolisissa eli niin sanotuissa kolmansissa maissa toimiville organisaatioille. Tällainen tiedonsiirto on mahdollista vain, mikäli jokin seuraavista ehdoista toteutuu:

- EU:n komissio on päättänyt, että kyseisen maan tietosuojan taso on riittävä;

- Tietojen siirrossa käytetään EU:n komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita; tai

- Vastaanottaja on sitoutunut noudattamaan EU:n ja Yhdysvaltojen välistä Privacy Shield -tietosuojajärjestelyä.

7 Kuinka kauan säilytämme henkilötietoja

Säilytämme tietojasi niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät.

Tietojen säilyttämistä säännellään muun muassa seuraavasti:

Rahanpesulain mukaisia tietoja on säilytettävä vähintään viisi vuotta liikesuhteen päättymisen tai yksittäisen tapahtuman suorituksen jälkeen.

Kirjanpitoaineistoa on säilytettävä vähintään kymmenen vuotta.

8 Miten suojaamme henkilötietoja

Henkilötietojen suojaaminen on koko liiketoimintamme ytimessä. Meillä on käytössämme asianmukaiset tekniset, organisatoriset ja hallintoon liittyvät turvallisuusmenettelyt, joilla suojaamme kaikkia hallussamme olevia tietoja katoamisen, väärinkäytön, luvattoman käytön, muutosten ja tuhoamisen varalta.

Suojaamme henkilötietorekisteriä muun muassa seuraavin toimin:

- Rekisteri ja sen varmuuskopiot sijaitsevat suojatussa ja valvotussa laitetilassa,

- Laitteistot on suojattu palomuurilla,

- Verkkosivustoilla käytetään SSL-suojattua yhteyttä,

- Järjestelmät on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla, ja

- Henkilötietorekisteriin pääsevät käsiksi vain ne työntekijät, joilla on työnsä puolesta siihen oikeus, ja heilläkin on vaitiolovelvollisuus koskien rekisterin tietoja.

9 Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on rekisteröitynä monia oikeuksia, joilla voit vaikuttaa ja saada tietoja henkilötietojesi käsittelystä.

- Sinulla on oikeus tarkastaa hallussamme olevat henkilötietosi. Pyyntö tietojen tarkastamisesta tulee tehdä rekisterinpitäjälle kohdassa 1 kerrottuun osoitteeseen.

Oikeutta tarkastamiseen voidaan kuitenkin rajoittaa lainsäännön, muiden henkilöiden yksityisyyden suojan tai

liikesalaisuuksien vuoksi.

- Sinulla on oikeus pyytää puutteellisen, vanhentuneen tai virheellisen tiedon korjausta. Voit esittää korjauspyynnön rekisterinpitäjälle kohdassa 1 kerrottuun osoitteeseen.

- Sinulla on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä oikeutetun etumme perusteella. Sinulla on aina oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin.

Meillä on lainsäädännön vuoksi monissa tapauksissa velvollisuus säilyttää henkilötietojasi asiakassuhteen ajan ja jopa sen jälkeen, jos tietojen käsittely on tarpeen esimerkiksi lakiin perustuvien velvoitteiden noudattamiseksi tai oikeusvaateiden käsittelemiseksi.

10 Evästeet

Käytämme verkkosivustoillamme evästeitä (cookies). Käyttämällä sivustojamme hyväksyt evästeiden käytön. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka tietokone, puhelin tai tabletti tallentaa verkkosivuston käyttäjän laitteelle. Evästetietojen hyödyntäminen edellyttää palvelussa uudelle käyttäjälle näytettävän evästeviestin mukaisesti sitä, että käyttäjä on hyväksynyt evästeet käyttämällä verkkopalveluamme. Evästeiden käyttäminen on yleinen käytäntö useimmissa verkkosivustoissa.

Käytämme evästeitä:

- verkkosivujen käyttökokemuksen parantamiseen,

- henkilökohtaisten asetustesi muistamiseen,

- olennaisen sisällön ja tiedon tarjoamiseen,

- verkkosivujen turvallisuuden varmistamiseen, ja

- tilastotietojen keräämiseen verkkosivujemme käytöstä ja mainonnan tehokkuuden mittaamiseen.

Voit tyhjentää evästeet käyttämäsi laitteen selaimen asetuksista. Tällöin tunniste, jolla sinusta kerätään tietoa, vaihtuu. Sinulla on myös mahdollisuus estää evästeiden käyttö kokonaan muuttamalla käyttämäsi laitteen selaimen asetuksia. Evästeiden estäminen saattaa vaikuttaa palveluidemme toiminnallisuuteen. Mikäli päätät estää evästeet, et välttämättä voi täysin hyödyntää tarjoamiamme verkkopalveluja.

11 Käyttäjäseuranta

Verkkosivustoillamme käytetään Google Analytics -seurantaohjelmaa, jonka avulla saamme tietoa liikkeistäsi verkkosivustoillamme. Tähän tarkoitukseen Google Analytics käyttää evästeitä, jolloin verkkosivuston käytöstä evästeillä luotu tieto siirtyy ja tallentuu Googleen. Käytämme Google Analyticsissä IP-osoitteiden salausta. Google Analyticsin käyttöehtojen mukaan Google ei yhdistä rekisteröityjen IP-osoitteita mihinkään muuhun Googlessa säilytettävään tietoon.

12 Erimielisyyksien ratkaisu

Pyrimme ratkaisemaan henkilötietojen käsittelyä koskevat erimielisyydet suoraan rekisteröidyn kanssa. Mikäli olet kuitenkin tyytymätön henkilötietojesi käsittelyyn, sinulla on oikeus saattaa asia tietosuojaviranomaisen ratkaistavaksi.